Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ลงทุนหุ้น”

การวางแผนการเงินก่อนการลงทุนอย่างฉลาด

ขณะนี้การลงทุนในหลายรูปแบบหากพูดถึงการลงทุนนั้นน่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับอนาคตคำว่า “การลงทุนระยะยาว” หมายความว่าเราต้องประหยัด และประหยัดเงินในวันนี้ลงทุนเงินเพื่อรับประกันชีวิตในอนาคตเมื่อเราไม่มีพลังงานในการทำงานก่อนที่เราจะลงทุนเงินเป็นเวลานานและไม่สามารถใช้ในระยะสั้นเราควรวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาดก่อนการลงทุน เพื่อให้การลงทุนของเราราบรื่นและไม่สะดุดไปพร้อมกันลองดูที่แต่ละแผน แผนที่ 1 “การวางแผนความรู้” ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริงเราต้องวางแผนความรู้ก่อน นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาควรกระจายแผนที่ความรู้ออกไป ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของการลงทุนแต่ละประเภทอย่างละเอียด ทุกวันนี้มีแหล่งความรู้มากมายให้เราศึกษา รวมถึงเว็บไซต์ของกรุงศรีกูรูซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินการลงทุนขนาดใหญ่ทำให้เราสามารถศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา แผนที่ 2 “แผนสำรองฉุกเฉิน” ดังกล่าวข้างต้นการลงทุนนั้นต้องใช้เวลา ไม่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนเราจึงควรวางแผนการสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ เงินสำรองควรเพียงพอสำหรับเรา และครอบครัวสามารถอยู่ได้อย่างน้อย 3-6 เดือนเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเราควรเก็บเงินนี้ไว้จากช่องแช่แข็งเพื่อใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น แผนที่ 3 “แผนลงทุนสภาพคล่อง”…