Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ความเสี่ยง”

ทำไมต้องจัดการความเสี่ยงการลงทุน

ทำไมต้องมีการจัดการความเสี่ยง เป็นเพราะตราสารในโลกการเงินไม่ได้มีแค่หุ้น แต่มีตราสารหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเพื่อลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ เช่นเงินฝากพันธบัตรหรือหุ้นเรียกว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อกระจาย ความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนตามระดับเป้าหมายในช่วงเวลาที่ต้องการและเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนการวิจัยพบว่าสัดส่วนที่จะลงทุนในตราสารประเภทใด มีความสำคัญมากกว่าการเลือกใช้เครื่องมือโดยเฉพาะการลงทุนในการออมระยะยาวเช่นการออมเพื่อการเกษียณอายุกองทุนพบว่า 93.6% ของความผันผวนของรายได้เป็นผลมาจากการเตรียมการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญในสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอ้างอิง (Base Asset Allocation) ดังนี้เงินสด 10% หนี้ 30% หุ้น 45% ในสหรัฐอเมริกา 45% แบ่งเป็นใหญ่ หุ้นของ บริษัท…