Press "Enter" to skip to content

ลงทุนอะไรดี

การลงทุนที่ดีคืออะไร คำถามยอดนิยมสำหรับนักลงทุน (ต้องการ) ในการลงทุน
การลงทุนคือการใช้เงินทุนที่มีอยู่ของเราเพื่อการเติบโตในรูปแบบที่แตกต่างกัน หลายคนเริ่มต้องการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้เรา แต่คำถามแรกของการลงทุนคือสิ่งที่ควรลงทุน ว่าเงินก้อนนี้ไม่ไร้ประโยชน์และผลตอบแทนคุ้มค่าซึ่งปัจจัยที่จะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่เป็นการลงทุนที่ดีประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น

จะลงทุนอะไรเมื่อตั้งเป้าหมายไว้
การกำหนดเป้าหมายการลงทุนคือการกำหนดแผนการลงทุนทั้งหมดเป้าหมายของการตัดสินใจว่าการลงทุนของแต่ละคนแตกต่างจากตัวอย่างเช่นต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน 10% ในระยะเวลาอันสั้นสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนประเภทนี้คือหุ้น (Stock) เพราะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน หรือถือหุ้นที่ไม่หวังผลกำไรจำนวนมาก แต่หากเป้าหมายคือการมีเงินที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำกองทุนรวมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนานและหากถือครองไว้ตรงเวลาและเป็นกองทุนรวมที่ดีจะมีผลตอบแทนที่ดีเช่นกันจะเห็นได้ว่าเป้าหมายการลงทุนกำหนดวิธีการลงทุนสินทรัพย์ที่จะลงทุนรวมถึงผลตอบรับแทน

สิ่งที่ต้องลงทุนเมื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ
ความเสี่ยงการลงทุนมีความไม่แน่นอนว่าผลกำไรจะเท่ากับการสูญเสียหรือการสูญเสียซึ่งไม่เท่ากับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะรับความเสี่ยงกฎหมายจึงกำหนดให้การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละครั้ง บริษัท จัดการกองทุนต้องมีการตรวจสอบความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทุกคน เช่นแบบสอบถามความเสี่ยง TSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ช่วยให้เราทราบสถานะทางการเงินความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ประเภทของการลงทุนซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่จะลงทุนเพื่อยังสามารถรับการลงทุนได้ ความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนแบ่งได้เป็น 5 ความเสี่ยงหลัก ได้แก่

ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระ (เครดิต / ความเสี่ยงเริ่มต้น) คือการลงทุนของเราไม่ได้รับผลตอบแทนที่ตกลงกันไว้ การลงทุนที่มีความเสี่ยงนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาล
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้นง่ายต่อการซื้อยากที่จะขายและต้องใช้เวลาในการแปลงการลงทุนเป็นเงินหรือผลตอบแทนอื่น ๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์, เงินฝากประจำ, กองทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงในการได้รับดอกเบี้ยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่นดอกเบี้ยเมื่อซื้อมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น แต่เมื่อขายหรือถึงเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยเช่นพันธบัตรรัฐบาล
ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อคือการถือครองที่ลดมูลค่าเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อสามารถเกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เพิ่มดอกเบี้ยเช่นพันธบัตรหุ้นกู้ ฯลฯ
ความเสี่ยงจากการลงทุนเงินเพื่อการลงทุนต่อ (ความเสี่ยงจากการลงทุนซ้ำ) สามารถเกิดขึ้นได้กับตราสารหนี้เมื่อดอกเบี้ยลดลงและนักลงทุนเลือกที่จะไถ่ถอนหนี้เพื่อที่จะซื้อตราสารชุดใหม่ที่มีราคาถูกลงความเสี่ยงคืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ผล